W ramach swojej oferty Korczakowska Szkoła Marzeń zapewnia:

 • Naukę w grupach liczących do 20 uczniów.

 • Lekcje bez dzwonków.

 • Grono współpracujących ze sobą kreatywnych i inspirujących nauczycieli.

 • Opiekę merytoryczną i wsparcie Uczelni Korczaka (wyższej szkoły pedagogicznej).

 • Szkołę Bezpiecznego, Indywidualnego Rozwoju.

 • Pełną diagnostykę i profilaktykę logopedyczną.

 • Stałą opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

 • Naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego od klasy I (dodatkowo gry i zabawy w języku angielskim) - w sumie w poszerzonym zakresie – sześć godzin lekcji tygodniowo (!).

 • Naukę drugiego języka - hiszpańskiego od klasy IV.

 • Naukę i doskonalenie pływania (zajęcia na basenie) pod kierunkiem naszego instruktora.

 • Obiad i podwieczorek.

 • Dodatkowe zajęcia kreatywno-rozwojowe w sali ćwiczeń.

 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu (m.in. na obszernym terenie Parku Szczęśliwieckiego).

 • Pełną opiekę lekcyjną i pozalekcyjną – od 7:30 do godziny 18:00. Dziecko ma zapewnioną opiekę i czas na aktywny wypoczynek po lekcjach (w tym zabawy na świeżym powietrzu) oraz na odrabianie zadań domowych pod okiem doświadczonych pedagogów.
 • Realizację programów nauczania i wychowania wymaganą obowiązującym prawem oświatowym i nową podstawą programową.

Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach czesnego – nie wymagamy żadnych innych ukrytych opłat.

 

Dodatkowe koszty mogą być związane jedynie z organizacją różnorodnych dodatkowych aktywności pozaszkolnych uzgadnianych wcześniej z rodzicami:

 • wyjścia do teatru, muzeum itp.,

 • organizację eksperymentalnych zajęć w instytucjach zewnętrznych,

 • organizację wycieczek (tzw. „zielone szkoły”),

 • organizację zagranicznej wymiany międzyszkolnej - kraje anglojęzyczne (koszty wyjazdów oraz pobytu),

 • zajęcia dodatkowe ustalane w zależności od kierunków rozwoju zainteresowań uczniów – np. koło robotyki, zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne.

szkola01